می ومعشوق


در جنگ خلیج فارس به دستور صدام حسین بیش از ششصد حلقه چاه نفت کویت به آتش کشیده شد، و به دنبال آن هوای آفتابی شهر های خوزستان نیز مانند شب تاریک شد. به حدی که برای رفع تاریکی چراغ های کوچه ها و خیابان ها را روشن کردند.
بارانی که هم زمان با آن همه دود به زمین آمد بارانی بسیار آلوده بود، و بر روی آب چاله ها و گودال ها قشری از مواد نفتی مشاهده می شد.

 

/ 3 نظر / 32 بازدید
ابراهیم طاهرزاده

ای خدا . . . . . .

علی آزادی

شعر گویا و جالبی است .